Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Ανακοινωσεις

16 Ιουλίου 2018 Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 αναρτήθηκαν στα γραφεία της, στην οδό Σκεύου Ζερβού 40 Κω, οι πίνακες βαθμολογίας και κατάταξης, προσληπτέων της ΣΟΧ 1/2018 της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Κω (αρ. πρωτ. 1614/11-05-2018), για την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων ειδικοτήτων: Υ.Ε Εργάτες (6), Δ.Ε Υδραυλικοί, (2), Δ.Ε Ηλεκτρολόγος (1), Δ.Ε Οικοδόμων (3), Δ.Ε Οδηγών (2) Τ.Ε Πληροφορικής (1) και Π.Ε Οικονoμολόγων (1), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

27 Ιουνίου 2018 Ανακοινώσεις

Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016, συνολικού αριθμού δεκαεπτά (17) ατόμων στις εξείς θέσεις:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας / Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΕΥΑ Κω Δημοτική Ενότητα Κω  ΠΕ Οικονομολόγων Οκτώ (8) μήνες 1
102 ΔΕΥΑ Κω Δημοτική Ενότητα Κω  ΤΕ Πληροφορικής Οκτώ (8) μήνες 1
103 ΔΕΥΑ Κω Δημοτική Ενότητα Κω  ΔΕ Υδραυλικών Οκτώ (8)  μήνες 2
104 ΔΕΥΑ Κω Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών ΔΕ Υδραυλικών Οκτώ (8)  μήνες 1
105 ΔΕΥΑ Κω Δημοτική Ενότητα Κω  ΔΕ Ηλεκτρολόγων Οκτώ (8) μήνες 1
106 ΔΕΥΑ Κω Δημοτική Ενότητα Κω  ΔΕ Οικοδόμων Οκτώ (8) μήνες 3
107 ΔΕΥΑ Κω Δημοτική Ενότητα Κω 

ΔΕ Οδηγών 

[Γ+Ε΄ (C+E’) Κατηγορίας – Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]

Οκτώ (8) μήνες 2
108 ΔΕΥΑ Κω Δημοτική Ενότητα Κω ΥΕ Εργατών Ύδρευσης – Αποχέτευσης Οκτώ (8) μήνες 3
109 ΔΕΥΑ Κω Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών  ΥΕ Εργατών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Οκτώ (8) μήνες 3

 

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά αρχίζει την 30 Ιουνίου 2018 και λήγει με την πάροδο της 9ης Ιουλίου 2018, ημέρας Δευτέρα.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Δήμου Κω (Σκεύου Ζερβού 40 Κως) και τηλεφωνικά στο 22420-23915, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κω

 

Κιάρης Μηνάς

 

08 Ιουνίου 2018 Ανακοινώσεις

Σας προσκαλούμε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τρίτη 12-06-2018 και ώρα 11.30 π.μ. με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Αναμόρφωση κωδικών προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έτος 2018.
 2. Παραλαβή μελέτης με θέμα: «Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή υδραγωγείου για την τροφοδοσία της δεξαμενής ‘Μαύρικες’ της Δ.Ε. Ηρακλειδών από γεωτρήσεις της Δ.Ε. Δικαίου».
 3. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 32/2016 μελέτης και τευχών δημοπράτησης για: «Έλεγχος απωλειών και βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας των μεγάλων καταναλώσεων, στο υδρευτικό σύστημα αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».
 4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 22/2018 μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης καταναλώσεων και παρακολούθηση ποιότητας στην πόλη της Κω».
 5. Υποβολή τεχνικού δελτίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την πράξη «Αναβάθμιση υδρευτικού συστήματος για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κω».
 6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την: α)Προμήθεια αδειών χρήσης για την βάση δεδομένων ORACLE, β) Δημιουργία κωδικών ανάθεσης πληρωμής σε δόσεις ύδρευσης, γ)Προμήθεια 4 (τεσσάρων) καταγραφικών ενδείξεων.
 7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια ανοξείδωτων σωλήνων – εξαρτημάτων , μεταλλικών καλυμμάτων και μεταλλικών κατασκευών».
 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών» ΟΜΑΔΑ Β ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ.
 9. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης για την «Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 10. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου».
 11. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια εντύπων και λοιπών υλικών γραφείου».
 12. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας».
 13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Ανάθεση υπηρεσίας για μεταφορά λυματολάσπης».
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».
 15. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία «Τακτικός Διαχειριστικός Έλεγχος της Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΩ από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές άρθρο 18 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α΄) για τα έτη 2017 και 2018».
 16. Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας».
 17. Έγκριση της υπ΄αριθ. 20/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια μεταλλικής δεξαμενής πόσιμου νερού στη θέση Προφήτης Ηλίας της Δ.Ε. Δικαίου».
 18. Έγκριση της υπ΄αριθ. 21/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Ανάθεση υπηρεσίας για τοποθετήσεις αντλητικών συγκροτημάτων και καθαρισμούς σε γεωτρήσεις της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»
 19. Έγκριση της υπ΄αριθ. 23/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια εργαλείων χειρός και μικρών εργαλείων».
 20. Έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2018 μελέτης και των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια φορητού ηλεκτρικού εξοπλισμού (εργαλείων)».
 21. Έγκριση 8ης παράτασης για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καρδάμαινας (πρώην) Δήμου Ηρακλειδών».
 22. Έγκριση 6ης παράτασης για το έργο «Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων εντός του οικισμού Καρδάμαινας νήσου Κω».
 23. Εξέταση της ένστασης αστικών λυμάτων της ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ κατά της υπ΄αριθ. πρωτ. 1775/23-5-2018 ειδικής διαταγής για το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων Δικαίου Κω».
 24. Έκθεση ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το έτος 2016.
 25. Ενημέρωση σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος των ΔΕΥΑ βάσει του άρθρου 1 του Ν. 4483/2017.
 26. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών των πρώην Δήμων Ηρακλειδών και Δικαίου και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων πρώην Δήμου Δικαίου υποέργο «Αρχαιολογικές Εργασίες».
 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής του Προέδρου και της Γενικής Διευθύντριας της ΔΕΥΑΚ σε ημερίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων με θέμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο Υποδομών Λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας».
 28. Εγκρίσεις δαπανών προϋπολογισμού 2018.
 29. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 30. Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρα στην γεώτρηση Άγιος Πέτρος Δ.Ε. Δικαίου.
 31. Λοιπά θέματα
 32. Αιτήσεις δημοτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ


ΜΗΝΑΣ ΚΙΑΡΗΣ

18 Μαΐου 2018 Ανακοινώσεις

Η ΔΕΥΑΚ ανακοινώνει ότι λόγω εργασιών στο δίκτυο και στις δεξαμενές ύδρευσης, θα γίνει διακοπή νερού στις 19-05-2018 ημέρα Σάββατο από τις 9.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στις περιοχές Άγιο Γεώργιο Πυλίου και Μαρμάρι.

09 Μαΐου 2018 Ανακοινώσεις

Η ΔΕΥΑΚ ανακοινώνει ότι στα πλαίσια της εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμένου καθαρισμού δεξαμενών και δικτύων είναι πιθανό να γίνουν διακοπές νερού και πτώση πίεσης την 10-05-2018 ημέρα Πέμπτη από τις 8.00 π.μ. έως και τις 17.00 στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (Πυλί) και Μαρμάρι λόγω καθαρισμού και απολύμανσης των κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

 • Βλάβες: 22420 27585
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Ανακοινώσεις
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες