Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ

Διακηρυξεις - Διαγωνισμοι

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 106930.

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοιχτό , Ηλεκτρονικό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ". Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 107879.

Σε συνέχεια της αρ. 59/12-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΙ78ΟΞΓΦ-Θ99) απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ανακοινώνεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» (Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 106671) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 333.789,84 € (πλέον ΦΠΑ).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Σε συνέχεια της αρ. 1093/04-03-2021 (ΑΔΑ: Ψ59ΩΟΞΓΦ-ΕΛ7) απόφασης του ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ "(αρ.πρ.770/23-02-2021 ΑΔΑ:6Τ1ΣΟΞΓΦ-ΙΞΙ,ΑΔΑΜ:21PROC008181951) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, στο σύνολο των ειδών ανά ΟΜΑΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Σελίδα 1 από 37

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας.

Επικοινωνια

Τηλέφωνα βλαβών

  • Βλάβες: 22420 27585

Σύνδεση

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Ενημερωση Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Πληροφορίες